Home

Delta på årets konferanse

Velkommen til den femte konferansen for miljøpsykologi 17 og 18 november 2022.

Hva er miljøpsykologi?


Miljøpsykologi handler om interaksjonen mellom mennesker og fysisk miljø; 1) hvordan omgivelsene påvirker menneskers atferd, emosjoner og kognisjoner (omgivelsespsykologi), og 2) hvordan mennesker påvirker miljø og klima (miljøatferd). Miljøpsykologien refereres også til som «bærekraftspsykologien».

Den etablerte internasjonale betegnelsen er «environmental psychology», men for miljøatferd brukes også klimapsykologi. Den delen av miljøpsykologien som handler om omgivelsenes påvirkning på mennesker kan deles i to, det bygde miljø og naturmiljøet. Delingen er rent operativ, for det er de samme begreper og teorier som anvendes. Påvirkningen på mennesket fra bygde miljø kalles da arkitekturpsykologi.