Nordens eneste masterstudium i miljøpsykologi starter på Høgskolen i Lillehammer høsten 2014!

24 07 2014

Master i miljøpsykologi gir deg fordypning i hvordan mennesker påvirkes av sine omgivelser. Studiet fokuserer spesielt på hvordan fysiske og virtuelle omgivelser virker inn på menneskers adferd og mentale funksjonsevner.  

Utdanningen representerer en ny type psykologisk ekspertkunnskap og vil dekke et behov på et område der det for øyeblikket ikke finnes dedikerte utdanningstilbud i Norge – verken på bachelor- eller mastergradsnivå. Særlig vektlegges kompetanse på samspill mellom mennesket og omgivelser/ miljø innenfor et bredt spekter av arbeids- og livsområder. Sentralt i studiet er også ulike aspekter ved universell utforming (UU).Kandidatene får en ny type framtidsrettet handlingskompetanse og ekspertise med høy relevans for arbeidsmarkedet både innenfor offentlig og privat sektor. 

Naturlige samarbeidspartnere vil være arkitekter, by og regionplanleggere, designere, grafiske designere, utviklere av IT systemer, grupper som arbeider med organisasjonsutvikling, HR, personalarbeid, men også grupper som arbeider med forebyggende og helsefremmende virksomhet på systemnivå.

Målgruppen for studiet er personer med psykologibakgrunn som jobber eller tar sikte på å jobbe med helseforebyggende og helsefremmende tiltak, produktivitet og livskvalitet innen næringsliv og offentlig virksomhet.

 

Se http://hil.no/studiekatalog/miljoepsykologi